Pagrindinis biuras Vilniuje

Saint-Gobain Lietuva

Pagrindinis biuras Vilniuje

Adresas: Mėnulio g. 7, LT 04326 Vilnius
Telefonas: +370 5 245 5555
El.paštas: info.lt@saint-gobain.com

Svetainė: www.saint-gobain.lt